انواع-خرما-ایران

تولید خرما در ایران

تولید خرما در ایران

تولید خرما در ایران سابقه تاریخی دارد و خرما دومیـن محصـول تولید باغـی ایران است که سالانه به میزان یـک میلیـون تن در نخلستان های استان های جنوبی تولید می شود. خرما به طور معمول در 15 استان کشور کشت می شود که دو سـوم تولید خرما در ایران مربـوط بـه پنـج اسـتان كرمـان، خوزسـتان، سیسـتان و بلوچسـتان، بوشـهر و هرمـزگان اســت.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

[su_row][su_column size=”1/6″ center=”no” class=””]

 

[/su_column]

[su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]

[su_custom_gallery source=”media: 5824,5825,5823,5822″ link=”custom” width=”130″ height=”130″ class=”center-gallery” title=”never”]

[/su_column]

[/su_row]

برای استفاده از خدمات بازار باسکول انتخاب کنید:

بازرگان هستم فروشنده هستم

برای خرید و فروش بهترین خرمای ایران و همچنین اطلاع از  قیمت آن ها می توانید از بازار باسکول استفاده کنید.
با استفاده از شبکه ی تامین کنندگان و فروشندگان حاضر در بازار باسکول می توانید در هر ساعت از شبانه روز از بهترین تامین کنندگان استعلام قیمت بگیرید و یا با ثبت درخواست خرید از فروشندگان زیادی به صورت همزمان قیمت دریافت کرده و بهترین قیمت موجود در بازار را بیابید.

 

برای دیدن محصولات و ارتباط با فروشندگان بر روی محصول کلیک کنید:

جایگاه ایران در تولید خرما

با میــزان تولیــد سالانه یک میلیون تن خرما، ایــران را در رتبــه ی دوم تولیــد خرمــای جهــان قــرار گرفته اســت. ایران در رده بندی جهانی دارای بیشترین سطح زیر کشت خرما در جهان است اما به دلیل متوسط عملکرد تولید پایین، در مقام دوم تولید پس از مصر قرار گفته است.
نخــل، گونه ی گیاهــی است كــه نســبت بــه شــرایط ســخت از مقــاومت بالایی برخوردار اســت و نیاز به آبیاری کمتری در مقایسه با سایر درختان میوه دارد.
محصــول خرما دارای ارزش تجـاری و غذایی بسیار بالایی است و به دلیل سهولت در بسته بندی و جابه جایی محصولی مناسب برای صادرات است.

با توجه به تولید خرما در ایران و سهم قابل توجه این محصول در تولید ناخالص ملی، صادرات خرمای ایران می تواند سالانه ارز آوری زیادی برای کشورمان داسته باشد.

تولید خرمای ایران
انواع-خرمای-ایران

نخل، درخت خرما

حدود 3000 نمونه مختلف (رقم) خرما در دنیا شناخته شده  كــه بخش زیادی از این ارقام (حـدود 400رقـم) متعلـق بـه کشورمان ایـران اسـت.

مهمتریـن ارقام خرمای ایران، گونه های خرمای استعمران(سایر) متعلق به استان خوزستان، خرمای مضافتی متعلق به استان کرمان، خرمای زاهدی و خرمای کبکاب ( استان فارس و بوشهر) و خرمای پیارم هرمزگان می باشد.
خرما در مناطقی رشد می کند که داراي زمستان معتدل و تابستان گرم وخشك براي رشد و رسیدن خرما باشد.

در مدت زمان 5-7ماه از گرده افشاني تا برداشت خرما نباید باران یا رطوبت بیش از اندازه در منطقه وجود داشته باشد.

عوامل تاثیرگذار بر تولید خرما

عوامـل زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بـر میـزان تولید خرما در ایران تاثیرگذار اسـت. یکی از این عوامــل وجود گردوخــاک در مناطــق خرماخیــز است كــه ســبب كاهــش میــزان برداشــت همچنین كاهــش كیفیــت محصــول خرما می شود و هجــوم انــواع آفــت بــه نخلســتانها را در پی دارد.
ازعوامـل دیگـر، خشكسـالي چند سـال اخیـر اسـتان های جنوبی بـه دنبـال كاهـش میزان بارندگـی در ایـن مـدت بوده است که باعث كاهـش آب رودخانـه ها و همچنیـن شـور وكـم آب شـدن آب رودخانه ها شده است كـه باعث تاثیر بر تولید خرما در ایران شده و ضربـات جبران ناپذیـري بـر كشـاورزي جنوب از جملـه نخلسـتان ها وارد آورده است.


مطالب مرتبط:

انواع خرمای صادراتی ایران
خرمای مضافتی
خرمای کبکاب
صادرات انجیر به چین
صادرات محصولات کشاورزی به چین
صادرات به قطر
صادرات پسته ایران
راهنمای صادرات خشکبار به اروپا
صادرات محصولات کشاورزی به روسیه
صادرات به عراق
صادرات به کویت
صادرات به کانادا

صادرات به ترکیه
قیمت آنلاین خرما
قیمت خرمای کبکاب
قیمت خرمای مضافتی
شرکت بازرگانی مواد غذایی
اخذ مجوز صادرات

ویژگی درخت خرما

درخت خرمـا درخت راسـت قامتی اسـت كه میانگین ارتفـاع 10تا 20متر است و تنـه درخت خرمـا از بقایای غلاف برگها به مرور زمان به وجـود میآید.

برگ هـای درخت خرمـا بسیار بـزرگ و بـه طور میانگین طـول پنج تا شـش متـر اسـت. هـر بـرگ توسط شبکه ای فیبیری احاطه شده و از درون یک غلاف خارج می شود. درخت خرما دارای گل های کوچک و معطر است که هر ساله یکبار به بار می نشینند و به صورت نر روی درخت نر و و ماده روی درخت ماده رشد می کنند.

گل ماده خرما:

تولید خرمای ایران
گل ماده خرما

گل نر خرما:

تولید خرمای ایران
گل نر خرما

گل ماده دارای رنگ سفید و گل نر خرما دارای رنگ شیری هستند.
میـوه خرمـا دارای شـكل مسـتطیلی بـا رنـگ پوسـته  قهـوه ای تیـره متمایـل به قرمـز یـا زرد قهـوهای اسـت. پوسـته خرما پـس از رسـیدن خرما نـازک و لطیـف مي شـود. گوشـت خرما بسـیار شـیرین و دارای یـک هسـته در میان خود است.

عوامـل مؤثـر بـر تولید خرمای با کیفیت:

بـه طـور كلي درخت خرما در مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری کشت می شود. کشت خرما در مناطقی امكانپذیر اسـت كه داراي زمسـتان هایی معتدل و تابسـتان هایی گرم وخشـک و همچنین طولانـی بـراي رسـیدن خرما باشـد و در مـدت 5-7مـاه از گرده افشـاني تا برداشـت خرما، باران یـا رطوبت بیش از اندازه در منطقه وجود نداشـته باشـد. درخت خرمـا جز بهترین درختان میوه در مناطق خشک می باشد.

درجه حرارت، نــور، باران، رطوبـت و بــاد جـزو مهمترین عوامل آب و هوایي به شــمارمی روند كــه رشــد درخت خرما و كیفیــت محصــول خرمـا را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد.

درجـه حـرارت:

دمای بالا در نخلستان ها، ناشـی از رطوبـت پاییـن هـوا همچنین طولانـی بـودن روز در فصـل تابسـتان و آفتـاب شـدید در ایـن مناطـق اسـت. دمای پاییـن بـه درخت خرمـا آسیب مـی زنـد.

دمای ایده آل برای درخت خرما 25-32درجه سانتیگراد است.

دمای بالا و گرمای شدید بر روی تبخیر و تعرق نخل تاثیرگذاشته وکم آبی را تشدید می کند. گرمای شدید بر روی فرآیند گرده افشانی به خصوص اگربا تنش کم آبی همزمان باشد، تأثیر منفی خواهد داشت.

بــاران

كشــت خرما در مناطقــي انجــام می شــود كــه داراي بارندگی در فصل زمســتان باشد. ایــن بارندگي هــا نــه تنهــا باعث آسیب بــه میــوه خرمــا نمی شود بلكــه باعــث شســتشوی مقــداري از نمــک خــاک می شــود.

شـوری خـاک، یکی از مشـكلات  در مناطـق جنوبی و خرماخیـز اسـت. همچنیـن بارندگـی ها از حركـت عمـودي نمـک از لایه هـاي پاییـن تر بـه سـمت بـالا جلوگیـري می كنـد.

چنانچــه بارش بــاران بعــد از گــرده افشــانی انجــام گیرد، بســیاری از گرده هــا را شسته و از دســترس گل مـاده خـارج می كنـد. بارندگـی باعث ایجاد شــرایط مناســب بــرای فعالیــت قارچهــای عامــل بیمــاری پوســیدگی گل آذیــن می شود

یـک بارندگـی در فصل بهـارو بـه دنبـال آن افزایــش دمــا درســت قبــل از فرآیند گــرده افشــانی باعث شــیوع بیمــاری خامــج خرمـا می شـود.
اسـتفاده از حفاظ هایـی بـرای كاهـش اثـرات بـاران در فصل بهار توصیـه می شــود.

رطوبت هــوا

درخـت خرما مناســب مناطــق خشــک و نیمه خشــک اسـت ولـی رطوبت تأثیـر زیـادی بـر رشـد و نمـو درخت خرما دارد.

وقتـی مقدار رطوبـت هوا پایین اســت، بیماریهای قارچی بــر روی درخــت خرما ظاهــر نمی شــوند اما شــرایط بــرای حمله حشــرات آفــت و كنه هــا بسیار مناسب است.

همچنیـن میزان رطوبـت هوا در زمـان بلـوغ میوه خرما بـر كیفیـت آن تأثیـر می گـذارد.
در رطوبـت هوای بــالا خرمــا نــرم و چســبناک می شــود در حالــی كــه در رطوبــت هوای پاییــن میــوه خشــک می شــود.
ایــن حالــت در صورتــی كــه رطوبــت هوای پاییــن بــا بادهـای گـرم و خشـک همـراه شوند تشـدید می شـود. بادهـای گـرم و خشـک سـبب تسـریع بلـوغ خرما، شـكاف خـوردن آن و ظهـور یـک حلقـه سـفید یـا زرد در قاعـده خرما میشـود. رطوبـت بـالای هوا در زمـان بلـوغ سـبب ایجـاد برش هـا و شــكافهای زیــادی در خرما می شــود. خرماهای نــرم از درخت می افتنــد و ارزش تجــاری خــود را از دســت می دهنــد.

بــاد

در مقایسـه بـا سـایر گیاهـان، درخت خرمـا در مناطـقی که بادخیـز هستند خسـارت چندانــي نمي بینــد.

بــاد شدید حامــل ذرات گرد و غبــار اســت و در مرحله ای كــه میوه خرمــا نــرم اســت، غبــار بــه آن می چســبد.
زمانــی كــه میــوه خرمــا در مراحــل اولیــه رشــد  اســت، برخــورد دانه هــای شــن حاصــل از بادهــای تنــد باعث ایجــاد لكــه هــای ســیاه رنــگ روی میــوه خرما می شــود.

تولید خرمای ایران
اثر گرد و غبار بر خرما

بادهــای ملایــم بــرای گــرده افشــانی مناســب هستند اما وجود بادهــای تنــد می تواننــد باعث از دســت رفتــن گرده هــا و اخلال در فرآیند گرده افشانی شــوند. بادهــای خیلــی تنــد می تواننــد ســبب شكســته شــدن ســاقه گل آذیــن و اختــلال در رســیدن مــواد غذایــی بــه خوشــه شـوند.
وزش بـاد شـدید می توانـد سـبب انتقـال كنه هـا و آفات از یـک درخـت بـه درخـت دیگـر شـود. توصیـه می شـود یـک تـا دوسـال قبـل از احـداث نخلستان، نسـبت بـه كاشـت درختان بادشـكن در اطـراف نخلستان اقـدام شـود.

نـور

درخت خرمـا عمدتـاً در مناطق خشـک و نیمه خشـک رشـد میكنـد و تحمـل زیـادی نسبت به نـور شـدید دارد.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

[su_row][su_column size=”1/6″ center=”no” class=””]

 

[/su_column]

[su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]

[su_custom_gallery source=”media: 5824,5825,5823,5822″ link=”custom” width=”130″ height=”130″ class=”center-gallery” title=”never”]

[/su_column]

[/su_row]

برای استفاده از خدمات بازار باسکول انتخاب کنید:

بازرگان هستم فروشنده هستم

باسکول

بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی باسکول با هدف دسترسی مستقیم به تولید کنندگان محصولات کشاورزی و معرفی بهترین تولیدکنندگان محصولات ایرانی شروع به کار کرده است. خریداران و صادرکنندگان محترم محصولات کشاورزی با استفاده از خدمات سامانه باسکول می توانند با بهترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی ایران آشنا شوند و بدون واسطه ارتباط برقرار کنند.

تولیدکنندگان و کشاورزان عزیز نیز می توانند با عضویت در سامانه باسکول از خدمات ویژه باسکول استفاده و با تکمیل پروفایل کاربری خود به خریداران و صادرکنندگان مختلف در سراسر ایران معرفی شده و بتوانند به راحتی محصولات خود را به راحتی و بدون واسطه با قیمت بهتر به فروش برسانند.

رایگان ثبت نام کنید و عضو شبکه ی بزرگ خریداران و فروشندگان محصولات کشاورزی ایران شوید

عضویت رایگان

پیمایش به بالا